Zapsaný spolek, zal. 1974

Stanovy Klubu vojenské historie Ostrava, z. s.

1. Název spolku:

1.1. Celý název: Klub vojenské historie Ostrava, z. s.
1.2. Zkrácený název: KVH Ostrava, z. s.

2. Sídlo spolku:

Adresa stávajícího předsedy nebo jiného pověřeného člena výboru


3. Cíle a činnost KVH Ostrava

3.1. KVH Ostrava svou činností přímo navazuje na aktivity ČSVH Ostrava, který byl založen v roce 1974
3.2. hlavní náplní činnosti KVH Ostrava je rekonstrukce historických bitev a dobového života ve vojenských táborech
3.3. poznávat dějiny vojenství a to jak teoretickým studiem, tak prakticky
3.4. pořádat vystoupení související s vojenskou historií a účastnit se akcí pořádaných jinými sdruženími podobného zaměření
3.5. na bázi dobrovolnosti sdružovat příznivce vojenské historie
3.6. pořádat výstavy, přednášky, exkurze a jiná veřejná kulturně společenská vystoupení související s vojenskou historií zejména v regionech blízkých sídlu KVH Ostrava
3.7. pomáhat v práci se vztahem k vojenské historii vědeckým a jiným kulturním a osvětovým institucím, vědeckým a vlastivědným pracovníkům
3.8. shora zmíněné cíle uskutečňovat také publicistickou a vydavatelskou činností
3.9. spolupracovat s podobně zaměřenými zájmovými organizacemi v ČR i zahraničí

4. Členství v KVH Ostrava:

4.1. Členství v KVH Ostrava může být řádné nebo čestné.

4.1.1. Řádným členem se může stát fyzická osoba svéprávná, trestně bezúhonná, starší 15 let.

4.1.2. Čestným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která významně přispěje k rozvoji KVH Ostrava. Nemůže být volena do správních orgánů a při hlasování má pouze poradní hlas.

4.2. Seznam členů a manipulace s osobními údaji

4.2.1.Seznam členů

 • 4.2.1.1. Seznam členů včetně jejich osobních údajů zpracovává a uchovává jednatel spolku.
 • 4.2.1.2. Seznam členů je neveřejný. Do seznamu mohou nahlížet členové KVH Ostrava, na vyžádání.

4.2.2. Osobní údaje

 • 4.2.2.1. Sběr, uchovávání a manipulace s osobními údaji je prováděn podle zákona 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších úprav.
 • 4.2.2.2. Poskytnutím osobních údajů pro účely klubu vyjadřuje člen nebo uchazeč o členství souhlas s jejich užitím
4.3. Vznik členství v KVH Ostrava

4.3.1. Členem KVH Ostrava se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, nebo jím pověřený zástupce splňující bod 4.1.1. nebo 4.1.2.

4.3.2. Fyzická osoba se může stát členem KVH Ostrava po uplynutí zkušební doby, která spočívá v účasti na pěti vojensko historických akcích (např. rekonstrukce bitev, pietní akty atd.).

4.3.3. O přijetí rozhoduje hlasováním členská základna KVH Ostrava splní-li fyzická, či právnická osoba podmínky 4.3.1. a 4.3.2. Hlasování probíhá podle bodu 5.2.1.11. Přijetí nového člena je stvrzeno zápisem ze členské schůze, na které hlasování proběhlo.

4.4. Práva a povinnosti členů KVH Ostrava:

4.4.1. Práva všech členů

 • 4.4.1.1. osobní účast na aktivitách, životě a práci KVH Ostrava
 • 4.4.1.2. volit a být volen do všech správních orgánů KVH Ostrava
 • 4.4.1.3. zrušit své členství v KVH Ostrava na vlastní žádost
 • 4.4.1.4. navrhovat na členské schůzi zrušení členství jiných členů
 • 4.4.1.5. kontrola hospodaření a nakládání s finančními prostředky KVH Ostrava
 • 4.4.1.6. předkládat kterémukoliv správním orgánům KVH Ostrava vlastní iniciativní návrhy
 • 4.4.1.7. osobní účast při řešení případů, kdy se jedná o jeho činnost a chování v KVH Ostrava
 • 4.4.1.8. navrhovat členské schůzi odvolání výboru KVH Ostrava nebo jeho člena
 • 4.4.1.9. uplatňovat kritiku správních orgánů KVH Ostrava

4.4.2. Povinnosti všech členů

 • 4.4.2.1. přijetím členství v KVH Ostrava se člen vůči němu zavazuje chovat se čestně a dodržovat Stanovy KVH Ostrava
 • 4.4.2.2. řídit se usneseními členské schůze nebo jiným rozhodnutím nadpoloviční většiny členské základny KVH Ostrava
 • 4.4.2.3. řádné placení členských příspěvků ve výši schválené členskou základnou
 • 4.4.2.4. řádné splácení vzniklých finančních závazků vůči KVH Ostrava
 • 4.4.2.5. svým chováním a vystupováním vždy a co nejlépe reprezentovat KVH Ostrava
 • 4.4.2.6. členům mladším 18 let je zakázáno požívat alkohol a jiné návykové látky na všech akcích pořádaných KVH Ostrava včetně členských schůzí
 • 4.4.2.7. dodržovat pravidla slušného chování a to jak na vojensko historické akci (cesta dopravním prostředkem, táborový život atd.), tak i na členské schůzi KVH Ostrava
 • 4.4.2.8. být ohleduplný k ostatním členům KVH Ostrava a respektovat jejich práva a svobody
 • 4.4.2.9. aktivně se podílet na životě KVH Ostrava, účastnit se svolaných členských schůzí, komunikovat s vedením klubu, nebo jinou pověřenou osobou, např. prostřednictvím e-mailů
 • 4.4.2.10. udržovat svou uniformu, výzbroj a výstroj v co nejlepším stavu a co nejlépe a svědomitě se starat o zapůjčené výstrojní a výzbrojní součásti
 • 4.4.2.11. v případě, že by došlo k poškození zapůjčené věci, nahradit vzniklou škodu
 • 4.4.2.12. při účasti na vojensko historických akcích, kulturních vystoupeních a rekonstrukcích bitev je povinen plnit příkazy nadřízených, dodržovat vojenský řád a kázeň, řídit se bezpečnostními předpisy, zákonem o zbraních a dalšími právními normami vztahujících se k danému vystoupení
4.5. Zánik členství v KVH Ostrava

4.5.1. Členství v KVH Ostrava může být ukončeno třemi způsoby a to dobrovolným ukončením členství, úmrtím a vyloučením

4.5.2. Dobrovolné ukončení členství musí být provedeno písemnou formou (dopisem, e-mailem) a předáno výboru KVH Ostrava, který informuje členskou základnu.

4.5.3. Členství konkrétního člena v KVH Ostrava automaticky zaniká jeho úmrtím.

4.5.4. Vyloučení člena KVH Ostrava

 • 4.5.4.1. návrh na vyloučení může podat kterýkoli člen KVH Ostrava a to buď písemně, nebo jej může přednést přímo před členskou základnou na schůzi KVH Ostrava.
 • 4.5.4.2. členská základna KVH Ostrava může, podle svého rozhodnutí, vyloučit stávajícího člena podmínečně, a to se zkušební dobou jednoho kalendářního roku, a bezpodmínečně
 • 4.5.4.3. důvodem vyloučení člena je:
  • a) závažné porušení Stanov, poškození zájmů nebo pověsti KVH Ostrava, porušení povinností členů KVH Ostrava
  • b) spáchání přestupku, přečinu nebo trestného činu podle platných zákonů ČR, čímž je výslovně míněno držení, konzumace a distribuce omamných a psychotropních látek, vykonáváni činností spjatých s KVH Ostrava pod vlivem alkoholu, nabízení alkoholu nezletilým, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku
  • c) fyzický útok na jiného člena nebo jakoukoli jinou osobu, ke kterému dojde v rámci činnosti KVH Ostrava, je důvodem k okamžitému bezpodmínečnému vyloučení z řad KVH Ostrava
  • d) neplacení členských příspěvků po dobu 2 let
  • e) neplnění dalších finančních závazků vůči KVH Ostrava
 • 4.5.4.4. vyloučení bude odhlasováno na nejbližší členské schůzi nebo okamžitě po odhlasování nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž bude jasně uvedeno, z jakého důvodu je hlasováno o vyloučení. Vyloučení člena je stvrzeno zápisem z hlasování členské základny.
 • 4.5.4.5. vyloučený člen bude s výsledkem hlasování seznámen písemnou formou, případně e-mailem, přičemž bude řešeno vyrovnání vzájemných závazků mezi členem a KVH Ostrava

5. Orgány KVH Ostrava:

5.1. Orgány KVH Ostrava jsou:

5.1.1. Nejvyšším orgánem je schůze členské základny

5.1.2. Správním orgánem je výbor KVH Ostrava, dále jen výbor

5.2. Schůze členské základny KVH Ostrava

5.2.1. Schůze členské základny

 • 5.2.1.1. je svolávána jednatelem na pokyn předsedy nebo místopředsedy podle aktuální situace
 • 5.2.1.2. může se uskutečnit jak na vojensko historické akci, tak k tomuto účelu vhodných prostorách
 • 5.2.1.3. účastnit se mohou všichni řádní a čestní členové
 • 5.2.1.4. je řízena předsedou, v jeho nepřítomnosti místopředsedou, případně jiným pověřeným členem výboru
 • 5.2.1.5. jedna třetina členské základny KVH Ostrava může sama svolat členskou schůzi (např. pokud by se jednalo o předsedovi a dalších členech výboru)
 • 5.2.1.6. z každé schůze je jednatelem vyhotoven zápis
 • 5.2.1.7. schvaluje a pozměňuje stanovy KVH Ostrava
 • 5.2.1.8. volí výbor na dobu jednoho kalendářního roku
 • 5.2.1.9. odvolává výbor nebo jeho člena dle bodu 4.5.4
 • 5.2.1.10. schvaluje přijetí řádných a čestných (emeritních) členů
 • 5.2.1.11. ruší řádné a čestné členství
 • 5.2.1.12. schvaluje rozpočet na kalendářní rok
 • 5.2.1.13. schvaluje výši členských příspěvků
 • 5.2.1.14. rozhoduje o ukončení činnosti KVH Ostrava a rozdělení finančních prostředků a hmotného i nehmotného majetku

5.2.2. Pravidla hlasování členské základny KVH Ostrava

 • 5.2.2.1. členská základna je usnášeníschopná pouze pokud je hlasování přítomna nadpoloviční většina řádných členů KVH Ostrava
 • 5.2.2.2. návrh je schválen nebo zamítnut, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, přičemž platí předchozí bod o nutné nadpoloviční účasti všech řádných členů KVH Ostrava
 • 5.2.2.3. členové, kteří se ze závažných důvodů nemohou fyzicky dostavit na hlasování, mohou hlasovat písemnou (dopis) nebo elektronickou formou (např. sms, e-mail, telefonát na hlasitý odposlech). Všechny nefyzické formy hlasování musí být transparentní a k nahlédnutí každému členu KVH Ostrava
 • 5.2.2.4. nefyzická forma hlasování musí být před každým jednotlivým hlasováním schválena členskou základnou podle výše uvedených pravidel.
5.3. Výbor

Výbor KVH Ostrava, je volen členskou schůzí na jeden rok. Má lichý počet členů.

Členem výboru může být zvolen kterýkoli řádný člen starší 18 let a to prostou většinou hlasujících. Hlasování se musí zúčastnit nadpoloviční většina členů KVH Ostrava. Přijetím funkce člena výboru se tento člen zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Výbor nebo jeho člen může být odvolán pro závažné porušení stanov, poškození zájmů a pověsti KVH Ostrava, pro spáchání (úmyslného závažného) trestného činu, a to nejbližší členskou schůzí na návrh kteréhokoli řádného člena KVH Ostrava. Hlasování o odvolání se řídí Pravidly hlasování (viz. bod 5.2.2.)

5.3.1. Pravomoc výboru

 • 5.3.1.1. řídí a usměrňuje veškerou činnost KVH Ostrava
 • 5.3.1.2. konsensuálně rozhoduje o adrese sídla KVH Ostrava a její změně
 • 5.3.1.3. hodnotí a schvaluje zprávy o činnosti KVH Ostrava
 • 5.3.1.4. navrhuje a připravuje rozpočet na aktuální kalendářní rok
 • 5.3.1.5. navrhuje výši členských příspěvků
 • 5.3.1.6. navrhuje náhradu osobních výdajů členů spojených s jejich činností ve prospěch KVH Ostrava
 • 5.3.1.7. působí jako nejvyšší arbitr při nejasnostech a změnách týkající se Stanov. Se svými závěry ihned seznamuje členskou základnu, která musí případné změny odhlasovat nadpoloviční většinou
 • 5.3.1.8. navrhuje účast na vojensko-historických nebo kulturních akcích v aktuálním roce
 • 5.3.1.9. navazuje a udržuje styky s jinými vojensko-historickými organizacemi, spolky a společenskými institucemi
 • 5.3.1.10. je oprávněn vydat okamžitý zákaz činnosti a účasti na akcích řádnému členovi nebo členovi ve zkušební době, který závažným způsobem porušil stanovy KVH Ostrava, nebo se jinak provinil proti obecně uznávaným pravidlům občanského soužití v rámci činnosti KVH Ostrava (akce, členská schůze) platný do hlasování členské schůze, která bude svolána při nejbližší příležitostičlenové výboru jsou oprávněni použít razítko KVH Ostrava k předem danému administrativnímu výkonu
 • 5.3.1.11. manipulovat finančními prostředky pro účely KVH Ostrava do výše 30.000 Kč

5.3.2.Pravidla hlasování výboru KVH Ostrava

 • 5.3.2.1. výbor je usnášeníschopný, pokud je jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů
 • 5.3.2.2. nepřítomní členové mohou hlasovat nefyzickou formou. V tomto případě se na toto hlasování vztahují všechny body obsažené v Pravidlech hlasování členské základny KVH Ostrava 5.2.2.
 • 5.3.2.3. o výsledku hlasování výboru rozhoduje prostá většina hlasů

5.3.3. Složení výboru

 • předseda
 • místopředseda
 • jednatel
 • pokladník
 • pokladník
 • logistik
 • řádný člen výboru
 • 5.3.3.1. Předseda osobně řídí všechny členské schůze a určuje termín jejich svolání,
  • a) reprezentuje KVH Ostrava na veřejnosti
  • b) řídí a koordinuje činnost výboru KVH Ostrava
  • c) má právo svolávat členské schůze
  • d) je oprávněn uzavírat hospodářské a jiné smlouvy ve prospěch KVH Ostrava po řádném schválení výborem
  • e) pověřuje jednotlivé členy úkoly souvisejícími s činností KVH Ostrava
  • f) organizačně zajišťuje průběh akcí pořádaných KVH Ostrava
  • g) v nepřítomnosti je zastupován místopředsedou nebo jiným jím určeným členem výboru
  • h) manipuluje s finančními prostředky do výše 5.000 Kč
 • 5.3.3.2. Místopředseda, pokud není určeno jinak, zastupuje v nepřítomnosti předsedu (má stejné pravomoci a povinnosti jako předseda).
 • 5.3.3.3. Jednatel svolává na pokyn předsedy členské schůze,
  • a) vyhotovuje zápisy, které je povinen na požádání kteréhokoli člena předložit k nahlédnutí,
  • b) vede administrativu KVH Ostrava,
  • c) archivuje veškeré zápisy ze schůzí výboru a členské základny,
  • d) odpovídá za propagační materiál hmotného charakteru náležející KVH Ostrava,
  • e) administrativně zajišťuje průběh akcí pořádaných KVH Ostrava
  • f) eviduje osobní údaje členů KVH Ostrava, které jsou nutné pro činnost spolku a související administrativní úkony, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • 5.3.3.4. Pokladníci jsou oprávněni k manipulaci s finančními prostředky KVH Ostrava
  • a) vedou přesnou evidenci příjmů a výdajů KVH Ostrava dle výpisu z bankovního konta a pokladního deníku,
  • b) na každé členské schůzi jsou povinni na požádání kteréhokoli řádného člena předložit tuto evidenci k nahlédnutí,
  • c) vybírají a evidují členské příspěvky
  • d) ročně seznamují členskou schůzi se stavem finančních prostředků,
  • e) finančně zajišťují průběh akcí pořádaných KVH Ostrava.
  • f) Pokladníci vedou přesnou evidenci na základě bankovních výpisů a účetní knihy, na požádání kteréhokoli člena informují o stavu finančních prostředků.
 • 5.3.3.5. Logistik
  • a) vede evidenci hmotného majetku KVH Ostrava
  • b) vede evidenci výstroje, výzbroje KVH Ostrava a jeho členů
  • c) logisticky zajišťuje průběh aktivit pořádaných KVH Ostrava

6. Hospodaření KVH Ostrava

6.1. Zdroje finančních prostředků
 • členské příspěvky ve výši schválené členskou základnou
 • mimořádné členské příspěvky schválené členskou základnou
 • sponzorské dary
 • úroky z bankovního konta KVH Ostrava
6.2. Způsob a místo uložení finančních prostředků

Finanční prostředky jsou uloženy bezhotovostně na běžném účtu.

7. Ukončení činnosti KVH Ostrava:

O ukončení činnosti rozhoduje nadpoloviční většinou členská schůze. Podle pravidel hlasování bude zvolen členskou základnou jeden člen výboru jako likvidátor. Pokud nebude likvidátorem zvolen ani jeden člen výboru může být zvolen likvidátorem kterýkoli řádný člen KVH Ostrava. Pokud by nebyl likvidátorem zvolen řádný člen KVH Ostrava, jmenuje likvidátora soud.

7.1. likvidátor pořídí soupis hmotného majetku KVH Ostrava
7.2. pokud KVH Ostrava hospodařil se ztrátou a dluhy, likvidátor rozprodá hmotný majetek, přičemž zisk z tohoto prodeje bude použit na umoření dluhů KVH Ostrava
7.3. pokud KVH Ostrava hospodařil beze ztráty, bez dluhů nebo po umoření dluhů zůstane část hmotného majetku ve vlastnictví KVH Ostrava, nabídne likvidátor (zbývající) hmotný majetek KVH Ostrava k odkupu členské základně
7.4. hmotný majetek, o který nebudou mít členové KVH Ostrava zájem, nabídne likvidátor k odkupu jiným spolkům zabývajícími se vojenskou historií
7.5. o čistém zisku (nebude nutné jej použit na umoření dluhů) z prodeje hmotného majetku rozhodne podle pravidel hlasování členská základna. Každý z řádných členů může přednést návrh, jak se ziskem naložit (např. rozdělit mezi členy, darovat jinému spolku nebo sdružení apod.). Výsledný návrh musí být schválen nadpoloviční většinou členské základny
7.6. likvidátor, který bude zodpovědný za utržené finance z případného prodeje, vyhotoví závěrečnou zprávu, která musí obsahovat jak bylo naloženo s jednotlivými položkami soupisu hmotného majetku KVH Ostrava

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy KVH Ostrava
8.2. Změny ve Stanovách jsou prováděny jednatelem po řádném schválení členskou základnou
8.3. Stanovy nabývají platnosti dnem registrace u Krajského soudu Ostrava – zápis do seznamu spolků


Platné od 1.1.2016


Výbor KVH Ostrava, z. s.
 • Předseda: Lubomír Partyka
 • Místopředseda: Jaromír Harenčík
 • Jednatel: Leona Lange
 • Pokladník: Marek Fiala
 • Pokladník: Michal Jenčo
 • Logistik: Martin Polách
 • Řádný člen: Aleš Kirchner
  •