Občanské sdružení, zal. 1974

Bezpečnostní předpisy v průběhu vojenských akcí

1. Všeobecná ustanovení

 • 1.1. Každý účastník musí být poučen o bezpečnosti v průběhu vojenských akcí a velením seznámen se správnou manipulací se zbraněmi.
 • 1.2. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny organizátora a velení.
 • 1.3. Účastníci mohou používat pouze zbraně vymezené v §7 zákona 119/2002 Sb. Citace tohoto zákona je uvedena v příloze.
 • 1.4. Pokud se prokáže, že je účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebude do bitevní ukázky připuštěn.
 • 1.5. Přítomnost civilních osob, žen a dětí do 15 let na bojišti je zakázána.

2. Chladné zbraně

 • 2.1. Veškeré kontaktní střety jsou zakázány. Minimální odstup je 10 m.
 • 2.2. Při útoku musí být zbraně ve svislé poloze.

3. Palné zbraně

 • 3.1. Střelba a manipulace se střelnými zbraněmi smí být prováděna jen na místě určeném organizátorem a v době určené organizátorem.
 • 3.2. Každý účastník je povinen před střelbou zkontrolovat, zda je stav jeho zbraně vyhovující.
 • 3.3. Nabíjení se řídí platnými rozkazy uvedenými ve Vojenském řádu.
 • 3.4. Jako střelivo může být použit pouze černý prach a to maximálně 10 g do jedné patrony.
 • 3.5. K výrobě patron lze použít pouze papíru, nesmí být použity žádné ostré předměty (např. sponky do sešívače.)
 • 3.6. Vzdálenost jednotlivých vojenských těles při střelbě z pušek je minimálně 20 m, při střelbě z děla 10 m po stranách a 50 m čelně.
 • 3.7. Střelba probíhá pouze na rozkaz velení. Při výstřelu jsou zbraně zamířeny buď do země nebo nad hlavy dalších účastníků.
 • 3.8. Po skončení ukázky následuje inspekce zbraní provedená velitelem.
 • 3.9. Pokud zbraň selže, je účastník povinen ji odpálit při nejbližší vhodné příležitosti na místě k tomu určeném.
 • 3.10. Po celou dobu ukázky je každý účastník povinen dbát na bezpečnost vlastní i ostatních účastníků.
 • 3.11. S ukořistěnými zbraněmi je zakázáno manipulovat.
 • 3.12. Při ukázkách pro veřejnost smějí se zbraněmi manipulovat pouze osoby starší 18 let pod dohledem pověřené osoby.

4. Výjimky

 • 4.1. Při scénách, kde je nutný kontaktní střet, k němu může dojít pouze po jasné a jednoznačné domluvě velitelů všech zúčastněných stran a po nezbytných zkouškách.

Zákon 119/2002 Sb.

§ 7
Zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D jsou

 • a. historické zbraně,
 • b. zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
 • c. palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
 • d. plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
 • e. plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
 • f. expanzní zbraně a expanzní přístroje,
 • g. mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
 • h. znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 • i. zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, a
 • j. střelné zbraně neuvedené v kategoriích A až C.
§ 15
Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva
 • 1. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
 • 2. Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.3)
 • 3. Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze střelné zbraně uvedené v § 7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
 • 4. Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
 • 5. Držitel zbraně kategorie D nesmí
 • a. zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup,
 • b. zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,) léků nebo v důsledku nemoci,
 • c. přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.
§ 60
Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech

Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň pouze

 • a. drží-li zbraň k provozování zábavné střelby v komerčních nebo obdobných střelnicích,
 • b. podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,
 • c. zabezpečuje-li úkoly podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
 • d. pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku, a nošení zbraně povolí útvar policie příslušný podle místa konání akce.
  •